3 محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد

3 محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد

مرکز فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری از تولید سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی بوسیله ی یک شرکت دانش بنیان اطلاع داد.به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از معاونت علمی و فناوری، چـاپ زیسـتی در بیولـوژی سـلولی، تحقیقـات دارویـی، تحقیقـات مربـوط بـه سـرطان و تومورهـا و پزشـکی بازسـاختی بـه کار مـی رود. گروه های تحقیقاتی مختلفـی در ایـن حـوزه مشـغول تحقیـق هستند. در این راستا سه محصول توسط شرکتهای دانش بنیان به تولید رسید.
چاپگر زیستی
چاپگر زیستی سه بعدی محصول نخست است. این محصول برای تولیــد بافت هایــی همچــون قلــب، پوســت، غضــروف و اســتخوان به کار می آید. ایــن دســتگاه بــا چهــار مــاژول پرینــت، پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور اسـت کـه امـکان پرینـت انـواع سـلول و مــواد زیســتی را بــه صــورت همزمــان فراهــم می کنــد.
برخی کاربردهای آن قابلیت پرینت همزمان تا چهار نوع سلول یا مواد زیستی، پرینت مواد دما بالا تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد، پرینت مواد دما پایین تا ۵ درجه سانتیگراد، پرینت مواد به کمک فناوری FDM و نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، توسعه یافته برای چاپ زیستی است.
جوهر زیستی استخوانی
جوهر زیستی کامپوزیتی متشکل از مواد معدنی موجود در استخوان و دندان است. خواص مکانیکی عالی و زیست تخریب پذیری قابل تنظیم این جوهر زیستی آنرا به گزینه ای مناسب برای چاپ زیستی سه بعدی بافت های سخت تبدیل نموده است. جوهرهـای زیسـتی محصولاتـی راهبـردی در حـوزه مهندسـی بافـت و مهندسـی پزشـکی هسـتند.
تولید ایمپلنت های استخوانی قابل جذب
ایمپلنت هــای چاپ شــده ســه بعدی قابل جــذب بــرای کمــک بــه مرحلــه طبیعــی ترمیــم اســتخوان کاربـرد دارد. این محصول سبب ترمیم زخم و باعـث احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان می شــود. داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارنـد.


منبع:

1400/05/06
23:00:54
5.0 / 5
912
تگهای خبر: تولید , شركت , فناوری , كاربر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
مینی کامپیوتر