با رای نمایندگان مجلس؛

نحوه بهره برداری از اختراع ثبت شده

نحوه بهره برداری از اختراع ثبت شده

به گزارش مینی کامپیوتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی، نحوه بهره برداری از اختراعات ثبت شده در ایران را مشخص کردند.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی، مواد دیگری از این طرح را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس نمایندگان با رای موافق به ماده ۳۳ تایید کردند که جنبه های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.
همچنین طبق ماده ۳۴مدت اعتبار گواهینامه اختراع، حداکثر بیست سال بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.
نمایندگان با تصویب ماده ۳۵ مصوب کردند که بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران، از جانب اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام وی است.
مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او می تواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون ضد هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائم مقام او، اقدام به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خویش را در مرجع صالح قضایی اقامه کند.
بر اساس ماده ۳۶ درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهره برداری انحصاری از آن که عبارت است از: ساخت، واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده، ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده در نظر گرفته شود.
همچنین بر مبنای تبصره این ماده، بهره برداری های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره(میکروارگانیسم) های دست ورزی شده مبحث گواهینامه اختراع که با قصد تجاری سازی از راه تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان خصوصیت های مورد ادعا در گواهینامه هستند، هم می شود.
بر اساس ماده ۳۷، درصورتی که اختراع به صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از: استفاده از فرایند و موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون درمورد فرآورده هایی که به صورت مستقیم از راه فرایند به دست می آیند به جز ارقام گیاهی یا دامی.
طبق تبصره ماده ۳۷ در مورد فرآیندهای زیستی مبحث گواهینامه اختراع که باعث تکثیر ریزسازواره(میکروارگانیسم) دست ورزی شده مورد ادعا می شود، فرآورده هایی که به صورت مستقیم از ریزسازواره(میکروارگانیسم) دست ورزی شده تکثیرشده به دست می آید هم مشمول این ماده است.
بر اساس ماده ۳۸ حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره برداری از آن، شامل موارد زیر نمی شود:
۱- فروش مجدد فرآورده هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق وی در بازار عرضه می شود.
۲- واردات فرآورده هایی که توسط مالک یا با توافق وی در بازار عرضه شده است.
بر اساس تبصره ماده ۳۸ مفاد بندهای (۱ و ۲) این ماده شامل فروش مجدد فرآورده هایی که حاوی منبع ژنتیکی قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق وی در بازار عرضه شده اند هم می شود، مشروط بر آنکه ماده ژنتیکی به دست آمده به صورت متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد به کار گرفته نشود.
استفاده از وسایل مبحث اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که موقتاً یا به صورت تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شوند. همینطور بهره برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می شود.
علاوه بر این بهره برداری توسط هر شخصی که به صورت غیرمتقلبانه پیش از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، پیش از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن جهت استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از راه افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است. حقوق استفاده کننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.
طبق بندهای این ماده، استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری، اقدام مقدماتی جهت استفاده تجاری از اختراع دارویی، ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه ای و تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت شامل حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره برداری از آن، نمی گردد.
نمایندگان در ماده ۳۹ موارد صدور پروانه بهره برداری الزامی را مشخص کردند که به این شرح است:
۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی:
درمواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره برداری کنند.
۲- اتخاذ رویه های ضدرقابتی:
درصورتی که بهره برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از سوی او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.
۳- کوتاهی بهره برداری اختراع در ایران:
هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد.
۴- وجود اختراعات وابسته:
در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره برداری نباشد.
طبق ماده ۴۰ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، مبحث در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضاییه، مطرح می شود.
درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون احتیاج به موافقت مالک اختراع، از آن بهره برداری می کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون مبحث این ماده، دبیرخانه ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می شود.
بر اساس تبصره یک این ماده تصمیم های کمیسیون لازم الاجراء بوده و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در شعب ویژه دادگاه های مبحث ماده (۱۴۵) این قانون می باشد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰ هم پروانه بهره برداری الزامی اختراعات دفاعی را که سازمان های دفاعی تقاضا کرده اند، توسط کمیسیونی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می شود.
بر اساس ماده ۴۱ این طرح، متقاضی پروانه بهره برداری الزامی باید توانایی های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری الزامی به دبیرخانه مبحث ماده (۴۰) این قانون تسلیم می شود و باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نظرات و علل متقاضی در خصوص اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدّرقابتی و یا کوتاهی در به کار بردن اختراع در ایران
۲- علل و مدارکی که به باعث آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.
۳- علل و مدارک مثبته در جهت توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری الزامی از اختراع
همچنین درخواست هایی که از جانب دستگاههای اجرائی عرضه می شود باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.منبع:

1400/09/18
12:05:47
5.0 / 5
1062
تگهای خبر: تولید , شركت , كاربر , متخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان مینی كامپیوتر
مینی کامپیوتر