تعهدات خدمت و ضوابط بومی دانشگاه فرهنگیان چیست؟

تعهدات خدمت و ضوابط بومی دانشگاه فرهنگیان چیست؟

به گزارش مینی کامپیوتر، پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان باید به میزان دو برابر مدت تحصیل (که حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهدبود)، به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که بعد از دانش آموختگی در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند.


به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از ایسنا، پذیرفته شدگان مکلفند در محل قبولی با رعایت ضوابط مربوط ثبت نام نمایند و در صورت تأیید صلاحیت های عمومی گزینش و صدور فرم تاییدیه انفرادی، درطول نیم سال اول تحصیلی، به میزان دو برابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتراز ۵ سال نخواهدبود) باید به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که بعد از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند و تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.
مدت تحصیل دانشجو - معلمان جز، سوابق خدمت (حداکثر۴ سال دوره کارشناسی) آنان به حساب می آید. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هرشرایطی، صرفا حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.
دریافت تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هراستان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی در خصوص «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.
با عنایت به هدف عملیاتی (۵) برنامه زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورایعالی آموزش و پرورش و همینطور تبصره (۴)ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، برپایه نیاز « برای بوم خدمت» که به صورت استانی خواهد بود صورت میپذیرد.
ازاین رو پس از طی فرآیند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. ازاین رو درخواست جابهجایی به هر علتی به سایر استانها و یا دستگاههای اجرایی کشور و یا در سطح همان استان، باعث قطع رابطه استخدامی آنان خواهد شد.
*ضوابط بومی دانشگاه فرهنگیان
پذیرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، لیکن اولویت پذیرش در سطح استان با رعایت شرایط بومی ذیل، اعمال می شود:
الف- محل دریافت مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در داخل کشور است:
۱- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی آن شهر تلقی میشود.
۲- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی شهری است که دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.
۳- در صورتیکه شهر محل دریافت مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه متفاوت باشد، داوطلب بومی شهری است که سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.
ب- محل دریافت مدرک تحصیلی حداقل یکی از سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در خارج از کشوراست:
۱- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در یک شهر داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.
۲- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در دو شهر متفاوت در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری در کشور است که بالاترین پایه را در آن تحصیل کرده است.
۳- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و یک سال دیگر در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.
۴- در صورتیکه محل دریافت مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور باشد، داوطلب بومی شهر تولد (داخل کشور) و اگر متولد خارج از کشور باشد، بومی شهر تهران است.
استان بومی داوطلب بر مبنای شهر بومی داوطلب تعیین می شود. تعریف استان و شهر بومی در پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان با تعریف استان و شهر بومی در آزمون سراسری متفاوت و مطابق با موارد فوق است.
متقاضیان رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند درصورتیکه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «بومی استانی» درج شده باشد، همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.
اگر اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان درج شده باشد اولویت پذیرش با داوطلبان بومی آن شهرستان خواهد بود. به عبارت دیگر در کدرشته محل هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کدرشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر مبنای دامنه پذیرش مندرج برای آن کدرشته محل، بومی شهر یا آن شهرستان تلقی می شوند.
اگر داوطلب حائز شرایط بر مبنای دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کدرشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را برگزیده اند، اختصاص مییابد.
درصورتیکه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «مخصوص داوطلبان بومی شهرستان» درج شده باشد فقط متقاضیان بومی آن شهرستان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.
نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد.
پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزشو پرورش سهمیه خدمتی بسپارد.
تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) است در اختیار اداره کل آموزشو پرورش استان مربوط (استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که پس از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، بهصورت قطعی اعلام خواهد شد.
عدم رفتن به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در میان مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت است.
شرایط و ضوابط اختصاصی برای رشته های دانشگاه فرهنگیان، برای رشته تحصیلی بهداشت مدارس که در دانشگاه های علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند هم حاکم خواهد بود.
تقسیمات کشوری انجام شده، بر مبنای تقسیمات کشوری مندرج در صفحات ۶۱ تا ۸۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) است.
منبع:

1403/03/19
11:15:17
5.0 / 5
147
تگهای خبر: دانشگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
لینک دوستان مینی كامپیوتر
مینی کامپیوتر